מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

חנוכת בית המקדש השני

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ