מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

חטא לקיחת הנשים הנוכריות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור