מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא

תיקון חטא הנשים הנוכריות

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ