מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » נחמיה

נסיונות נחמיה לבנית ירושלים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור