מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » דניאל

תגובת נבוכאדנצר לפתרונו של דניאל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור