מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » דניאל

הנסיון להרוג את דניאל

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ