מאגר תורני

מבית מדרשינו » שו"ת ראשונים » שו"תים

שו"ת הר"י מיגאש

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ