מאגר תורני

מבית מדרשינו » שו"ת ראשונים » שו"תים

מוצש"ק וארא- שו"ת רשב"א

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ