מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"מי יאמר לו מה תעשה"? האדם!

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור