מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת ראש השנה חיזוק ההכרה במלכות ה'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור