מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

שיחה לפרשת דברים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל