מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

תורת ארץ ישראל ותורת חו"ל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור