מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » שמות

חטא ישראל בימי אחשורוש - כעין חטא העגל

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור