מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור