מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » במדבר

ואנא אוקיר יתיכי כהלכות גוברין יהודאין דמוקרין נשיהון בקושטא

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור