מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

ה' אלקי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור