מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

עבודת ראש השנה - "תמליכוני עליכם"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור