מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » פרשת העקידה

פרשת העקידה שיעור מס' 4 ואחרון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ