מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

המועדות בפרשת אמור

ע"י: הרב אהרון מורה