מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת וישב - כי מימיני בל אמוט"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור