מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » בראשית

שיחה לפרשת ויחי - כל האומר ראובן חטא - אינו אלא טועה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור