מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » ויקרא

שיחה לפרשת תזריע (החודש) תשע"ו - "למען תזכֹּר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור