מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

ויצא- ותגנוב רחל את התרפים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור