מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

בא- עקרון נס יציאת מצריים המונח במצוות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור