מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » רמב"ן

פרשת שקלים- מחצית השקל וערכו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור