מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

המלכת ה' בראש השנה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור