מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » דברים

"יום תרועה יהיה לכם" - ברכת שופרות ומשמעותה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור