מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור יב' פרק י' ואחרון

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ