מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

פרק ט"ז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ