מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

פרק יז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ