מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » שמואל

פרק יט

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ