מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » אמונה בעיון

נזקי העצלות

ע"י: הרב אביעד שינוולד