מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזרא ונחמיה

שיעור טו' פרקים יב' יג' וסיום הספר

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ