מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » נביאים

יהושוע פרק ז

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ