מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » מלכים ב' - פרק כ"ד - גלות החרש והמסגר

מלכים ב' - פרק כ"ד - גלות החרש והמסגר

ע"י: הרב ישעיהו הדרי

להורדת השיעור