מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יהושוע

היחס בין יהושוע ומשה

ע"י: הרב אביעד שינוולד