מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » פרק ו' - גדעון חלק 5 ותחילת פרק ז'

פרק ו' - גדעון חלק 5 ותחילת פרק ז'

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ