מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » מלחמת גדעון במדין

מלחמת גדעון במדין

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ