מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

אגדתות במסכת סוכה - פרישת הסדין על הסוכה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ