מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » יונה

מבנה התנך ומבוא לספר יונה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ