מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » נתיבים

עבודת האדם בתורה

ע"י: הרב בנימין יגר