מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עזיבת ירושלים וההשתקעות בבבל

חנה וקשייה

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ