מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » עולת ראיה לר"ה

עזיבת ירושלים וההשתקעות בבבל

ע"י: הרב ישעיהו הדרי