מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » ייחודיות הדור וההשלכות לכך

מזמור פא

ע"י: הרב ישעיהו הדרי