מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » הקדמה היסטורית לחנוכה

הקדמה היסטורית לחנוכה

ע"י: הרב ישעיהו הדרי