מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע

עניין שש מאות אלף יוצאי מצרים

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור