מאגר תורני

מבית מדרשינו » תורה ופרשת שבוע » חנוכה 3

חנוכה תרמ"ז 2

ע"י: הרב ישעיהו הדרי