מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ח'

משיחת שאול בפך שמן

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ