מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » המלחמה - פסקה ב'

קדושת המחנה מבחינה הלכתית

ע"י: הרב נועם לייקח