מאגר תורני

מבית מדרשינו » נביאים וכתובים » חלק ב' - פרק שלישי - פסקה ט'

פרידת שמואל מהעם

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ